Om Eucomp

Över 20 års erfarenhet av att leda och utveckla individer och organisationer i produkt – och affärsutvecklingsprojekt.

Erfarenhet av stora industriella system likväl som små start-up bolag.

Hantering av multidisciplinära team mot rörliga mål med tydlig strategisk förankring och delaktighet hos teamdeltagarna.

Verksam inom industrisegmenten Automotive och Medtech.

Specialintressen inom automotive är dieselmotorer och marina transmissioner.

Specialintressen inom Medtech är urologi och onkologi.

Exempel på roller:

Projektledare

Ledning av multidisciplinära team i projekt med komplexa kundbehov eller motstridiga produktegenskaper med erfarenhet att styra mot rörliga mål. Gärna med produkten inom ramen för medicinsktekniska direktivet. Vi bistår med kunskap om och erfarenhet av att välja rätt bland en stor flora av material, tekniklösningar, produktionstekniker och underleverantörer. Inriktningen är att så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt få fram funktionsmodeller och prototyper som svarar på frågan: ”Kan vi få fram önskvärd funktion och i så fall till rätt kost?”.

Operativ ledare i tidiga skeden

Vi bidrar med ett operativt fokus med god styrning för att konceptualisera produktidén och validera funktionen. Det ger hög fart på utvecklingen och tillvaratar affärsmöjligheten innan din permanenta organisation finns på plats.

Affärsutvecklare

Att analysera och ”katalysera”*) kan ibland kräva ett par nya ögon. Speciellt då vid problemställningar med stor komplexitet och många frihetsgrader. Med god metodik och sunt förnuft parat med erfarenhet hjälper vi till att staka ut vägen framåt.

*) Allt som undanröjer fysiska hinder för att en skillnad i energitillstånd ska ge upphov till en process kan sägas katalysera, det vill säga underlätta processen.

Exempel på uppdrag:

Inhalatorer, AstraZeneca

Q2 2013 – pågående; Delprojektledare; Självständiga uppdrag inom ramen för produktutveckling i ett par av de device som är under utveckling hos AZ. Arbetet innehåller styrning och ledning, uppköp av konsulttjänster, riskmanagement, DHFdokumentering, problemlösning, analys av funktionalitet, styling m.m.

Affärscoach, nyetablering

Q4 2011 – Q2 2014; Holisitiskt retreat för bröstcancerpatienter- Nourish&Flourish. Etablering av marknads-, lanserings-, och affärsplan.

Processkartläggning och coachning, ISO13485

HT 2010; Processanalyser och verksamhetsutveckling hos återförsäljare inom medicink teknik

TumorTreatingFields (TTM), NovoCure

Q1 2010; Markandsanalys och kartläggning av reinbursmentprocessen i Sveriges största landsting – Södra, Västra och Stockholm.

Fosterövervakning, Neoventa

Q4 2010 – Q2 2012 ; Projektledare. Produktionssättning av nyutvecklat fosterskalpelektrod koncept. Arbetsuppgifter var bl.a att styra och leda projektarbetet som inkluderade verifiering i labb och validering på klinik samt ansvara för kommunikation, koordination och granskning/problemsökning av konstruktion mot underleverantören i Tyskland. Technical file uppdatering samt kompilering av 510(k) ansökan samt även vissa produktchefsuppgifter ingick också. Projektet avrapporterades regelbundet till företagsledning och i något fall till styrelsen.

Inkontinensventil, Eutech Medical

2000-2004; projektledning och företagsledning i start-up bolag. Eutech var ett utvecklingsbolag som syftade till att utveckla och marknadsföra icke-invasiva behandlingsmetoder för personer med svår urininkontinens. Arbetsuppgifterna spände från finansiering via riskkapital till produktlösningar och explorativa kliniska studier.

Verksamhetsuppstart HotSwap GBG

2004-2007; Uppstart av konsultverksamhet med inriktning produktutveckling inom medicinsk teknik. Verksamhetsutveckling, rekrytering, försäljning, projektbeläggning, lönsamhetsansvar samt projektdeltagande och projektkvalitetsuppföljning ingick i arbetsuppgifterna. Verksamheten växte till 10 personer och blev lönsam under perioden.

Tjocktarmsanastomos, Carponovum

2007; framtagande av komplett affärsplan för finansiering inklusive produktutvecklingsplaner. Initial projektledning.

2011; Marknadslansering Sverige

Patientförening hjärntumör

2005-2012; Ideellt arbete. Uppstart av Svenska hjärntumörföreningen 2005. Ordförande sedan starten. Föreningen har vuxit till drygt 370 medlemmar. Driver frågor kring nya terapier inom hjärntumörområdet. Samarbetar med övriga cancerorganisationer i gemensamma frågor och bildar opinion . Driver arbetet med brukarinflytande i den nya Cancerstrategin i Sverige. Deltar i neuro- och allmän onkologiska konferenser, bla AACR, American Association of Cancer Research och EANO, European Association of Neuro Oncology.

Nyckelkompetenser

Medicinsk teknik:

  • Applikationer inom Urologi, Dental, Torax, Gastrointestinala, Onkologiska områden
  • Regulatoriska krav; ISO 13485, MDD
  • Myndighetskontakter
  • Material
  • Tillverkning – bearbetande, formsprutning
  • Kliniska studier : protokoll, CRF, monitorering etc.
  • Pre-kliniska studier: djurmodeller, explorativa humanstudier>
  • Implantat

Affärsplanering
Riskkapital
Företagsledning